Wrocław, dnia 24.02.2012 r.
Nr sprawy:
1/ODPM/2012/P

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA SUKCESYWNY ODBIÓR I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH W TRYBIE REGULAMINU ZP „DCZP” sp. z o. o.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J.
C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, działając na podstawie Regulaminu ZP „DCZP” sp. z o. o. ogłasza zamówienie na  sukcesywny odbiór i utylizację odpadów medycznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Sukcesywny odbiór i utylizację odpadów medycznych.
1.    Odpady medyczne odbierane będą w siedzibie Zamawiającego: „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, ważone i przewożone celem dalszej utylizacji.
2.    Usługa wymieniona w ust. 1 będzie wykonywana, zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 162 poz. 1153 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi paragraf 6 pkt. 4: "Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temp. wyższej niż 10 stopni C. W temp. poniżej 10 stopni C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni", czyli: 3 razy w tygodniu (w poniedziałek, środę, piątek), lub interwencyjnie w razie konieczności zgłaszanej przez pielęgniarkę epidemiologiczną „DCZP” sp. z o. o. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
3.    Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego odbioru odpadów niezależnie od ich ilości.
4.    Zamawiający informuje, że rocznie wytwarza około 4 800 kg odpadów medycznych i ilość ta ze względu  na specyfikę ich wytwarzania może ulec zmianie. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

NIEDOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa będzie wykonywana przez okres 36 miesięcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 – tekst ujednolicony);
2.    Oświadczenie o posiadaniu przez  Wykonawcę prawa posiadacza odpadów;             
3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem);
4.    Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5.    Aktualna decyzja na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
6.    Oświadczenie, że zakład posiada własną spalarnię odpadów lub umowę ze spalarnią, do   której Zleceniobiorca będzie dostarczał do utylizacji odpady medyczne. Instalacja do        unieszkodliwiania odpadów medycznych powinna się mieścić w granicach województwa, na którym odpady zostały wytworzone, bądź na obszarze innego województwa jeżeli odległość instalacji jest mniejsza niż odległość instalacji położonej na terenie tego samego województwa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
”Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.
      ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,  Sekretariat
      lub elektronicznie na adres: estarczan@dczp.wroclaw.pl
      do 28.02.2012 r., do godz. 12.00


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2012-02-24 12:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2012-02-24 12:32:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki