Wrocław, dnia 06.10.2010 r.
Nr sprawy:

29B/USPR/DCZP/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J.
C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ogłasza zamówienie na  usługę prania bielizny szpitalnej w trybie przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 06.10.2010 r. pod numerem 320310 - 2010

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej: www.dczp.wroclaw.pl, a na wniosek Wykonawcy w siedzibie zamawiającego w Dziale Organizacji Logistyki i Zamówień Publicznych w godz. od 8.00 do 14.00
Koszt  SIWZ – 20 zł – płatne w kasie

ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

lub za zaliczeniem pocztowym + opłata pocztowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa będzie wykonywana przez okres 36 miesięcy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w ustawie w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.      Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.      Opłacona Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5.      Wykaz, co najmniej 2 wykonanych lub wykonywanych dostaw sprzętu medycznego, opatrunków i dezynfekcji w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
”Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.

      ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

      Sekretariat
      Do 13.10.2010 r., do godz. 8.00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu ostatecznego  otwarcia ofert.

 

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy

załącznik nr 2.2 do Umowy - Spis bielizny do pralni

załącznik nr 2.3 do Umowy - Karta ewidencji bielizny

załącznik nr 2.4 do Umowy - Reklamacja

załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług

Pytania i odpowiedzi 11.10.2010 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do Umowy - Formularz ofertowy

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2010-10-06 09:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2010-10-11 14:31:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki