Wrocław, dnia 01.10.2008 r.

Nr sprawy:
18a/REMW/SZPOZ/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 TYS EURO

NA REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ.
WYB. J. CONRADA KORZENIOWSKIEGO 18
51-129 WROCŁAWZamawiający - Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych SZPOZ zaprasza do składania ofert na ”remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 51-129 Wrocław”

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej: http://szpoz.ibip.wroc.pl/public/, a na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego w Dziale Organizacji i Nadzoru w godz. od 8.00 do 13.00.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 51-129 Wrocław

Klasyfikacja CPV:
45111220-6, 45110000-1 - Rozbiórki
45442100-8 - Roboty malarskie
45421100 – 5 – Montaż stolarki otworowej
1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Remont będzie wykonywany od podpisania umowy do dnia 31.12.2008 r. zgodnie z umową i załącznikami do niej.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie następujących wymagań określonych w niniejszej specyfikacji tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na okoliczności wskazane przepisami art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy.;
5) udzielą gwarancji na wykonane zamówienie na okres min. 12 miesięcy.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Składanie ofert: Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, Sekretariat
do dnia 24.10.2008 r. do godziny 10.00.


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu ostatecznego otwarcia ofert.


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 4 do Umowy Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ i nr 1 do Umowy Formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5A do SIWZ i nr 2 do Umowy Książka przedmiarów

Załącznik nr 5A i nr 2 do Umowy Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 do Umowy Warunki jakie powinny zostać zawarte w gwarancji

Pytania i odpowiedzi 21.10.2008

Pytania i odpowiedzi 24.10.2008


Wytworzył:
Udostępnił:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2008-10-16 14:41:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Syrek Maciej
(2008-10-24 13:23:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki