Wrocław, dnia 07.10.2008 r.
Nr sprawy:
15/LEKI/SZPOZ/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ LEKÓW
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający - Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ogłasza zamówienie na sukcesywną dostawę leków dla SZPOZ w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 07.10.2008r. pod numerem 229676-2008

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej: http://szpoz.ibip.wroc.pl/public/, a na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego w Dziale Organizacji i Nadzoru w godz. od 8.00 do 13.00
Koszt SIWZ – 20 zł – płatne w kasie SZPOZ
ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
lub za zaliczeniem pocztowym + opłata pocztowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
sukcesywna dostawa leków dla SZPOZ
CPV: 33600000-6, 33680000-0.

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - 465

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa będzie wykonywana przez okres 12 miesięcy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w ustawie w art.
22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz w niniejszej specyfikacji tj.:
1) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ważnej koncesji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 06-09-2001 r Prawo Farmaceutyczne –Dz.U. nr 45 poz. 271 z 2008
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ na podstawie złożonych dokumentów przez wykonawcę
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 30 tys PLN.
6. Wykaz, co najmniej 3 wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wartością wadium jest suma wadiów dla poszczególnych zadań wybranych przez Wykonawcę. Wadium dla poszczególnych pakietów określa załącznik nr 6 do SIWZ.

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Sekretariat
Do 16.10.2008 r., do godz. 10.00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu ostatecznego otwarcia ofert.

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Formularz cenowy

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 Kwoty wadium

Pytania 10.10.2008

Pytania 13.10.2008

Wytworzył:
Udostępnił:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2008-10-07 15:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Stankiewicz-Starczan Edyta
(2008-10-13 15:30:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki