39/WIGIL/DCZP/2018/US na Organizację przyjęcia wigilijnego dla pracowników i gości Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 „Organizacja przyjęcia wigilijnego dla pracowników i gości Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.”

 

Nr sprawy: 39/WIGIL/DCZP/2018/US

 

o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro

i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro,

o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku - Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

I.         ZAMAWIAJĄCY Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

teł.: 519 317 880, 71/77 66 212,             

www.dczp.wroclaw.pl NIP: 8951965126

Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych.

e-mail: przetargi@dczp.wroclaw.pl, fax: 71/75 75 970

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 7:25:00 -15:00.

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1.        Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 ?. Poz. 1986) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.

2.        Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp - 750.000 Euro.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu przyjęcia wigilijnego dla pracowników i gości Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  Sp. z o.o. we Wrocławiu. Zamówienie obejmuje przygotowanie dostarczenie i rozmieszczenie posiłków w formie „bufetu szwedzkiego” przed spotkaniem wigilijnym pracowników DCZP sp. z o.o., obsługę w postaci przygotowania wskazanego pomieszczenia (sali) tj. rozłożenia posiłków i zastawy, nadzór nad przebiegiem przyjęcia  oraz uprzątnięcie sali po spotkaniu.

2.        CPV: 55300000-3, 55520000-1, 55521200-0, 55322000-3

3.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4.       Menu na przyjęcie wigilijne organizowane dla pracowników i gości Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu zawarto w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

5.        Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.

 

IV.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności.
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. muszą wykazać ,że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  co najmniej 2 usługi cateringowe dot. organizacji przyjęcia  dla min. 60 osób.

 

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będzie:

1. Dokument poświadczający uprawnienia na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług cateringowych/żywienia grup.

2. Wykaz wykonanych  bądź wykonywanych  usług objętych przedmiotem zamówienia dla min. 60 osób wraz z referencjami – załącznik nr 4.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych a także tych, którzy nie wykażą spełnienia w/w wymogów.

 

Wykonawca na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia, oprócz powyżej wskazanej koncesji i wykazu usług do złożenia następujących dokumentów:

- aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 5 do Ogłoszenia,

  - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według załącznika nr 6 do Ogłoszenia,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

V.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: 19.12.2018r. lub 20.12.2018r.

 

VI.      KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania niniejszego ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach:
    1. Cena - 100 %,
  2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
  1. ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min: C n) x 100

gdzie:

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty w gdzie 1 % = 1 pkt

 

3.   Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.   W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5.   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu

niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) tub jego części.

6.   Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.   Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

9.  W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.

11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

 

VII.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

      1)  wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,

      2)   wykaz usług -załącznik nr  4,

      3)  oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – złącznik nr 5,

      4)  oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – złącznik nr 6,

     5)  sparafowany wzór umowy – złącznik nr 7.

 

2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

3.   Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

     przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.  Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokument potwierdzający status prawny przedkłada Wykonawca jeśli nie można go pozyskać z baz danych ogólnie dostępnych KRS

oraz CEIDG) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5.   Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.

6.   Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

7.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.   Wykonawca  samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić  się do Wykonawcy o wyrażenie  zgody na  przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

VIII.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.        Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami

i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego)w terminie do dnia 04.12.2018r. do godz. 10:00 na adres: Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.

2.        Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.

3.        Koperta (opakowanie) powinna być opisana:

 

Oferta w postępowaniu na:

„Organizacja przyjęcia wigilijnego dla pracowników i gości Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.12.2018r. godz. 11:00

 

4.        Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

5.        Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.

6.        Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 04.12.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:    Wyb. J. C. Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

 

 

Załączniki do Ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Menu przyjęcia

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

         Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

       Ogłoszenie o wyborze oferenta

 

Wytworzył:
(2018-11-26)
Udostępnił:
Ziaja Kamila
(2018-11-26 11:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Iga
(2018-12-10 14:05:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki