Wrocław, dnia 05.10.2018 r.

Nr sprawy: 33/RBUD/DCZP/2018/P

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

„Budowa zewnętrznego szybu windowego w bud. G „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

 

data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2018-10-05 r.

numer ogłoszenia: 632536-N-2018 z dnia 2018-10-05 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 02118481900000, ul. ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego  18 , 50226   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 66 212, e-mail mczarnecka@dczp.wroclaw.pl; mdziedzic@dczp.wroclaw.pl; lstefanik@dczp.wroclaw.pl, faks 71 77 66 200.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa zewnętrznego szybu windowego w bud. G „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”
Numer referencyjny: 33/RBUD/DCZP/2018/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Budowa zewnętrznego szybu windowego w bud. G „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.„ Lokalizacja inwestycji: Wrocław, ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej tj.: 1) Projekcie budowlanym 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zakres prac obejmuje: Prace projektowe 1) Opracowanie projektu wykonawczego i warsztatowego konstrukcji stalowej szybu windowego Roboty ziemne: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transp. urobku na odległość do 15 km, Samochód samowyładowczy 2) Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych z zagęszczeniem 3) Dowóz piasku wraz z zagęszczeniem Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbieranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej 2) Wykucie muru i ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3) Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej do użytku 4) Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe proste 5) Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km+ opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 6) Wywiezienie sam. samowył. gruzu z rozbieranych konstrukcji- za każdy następny 1 km założono dalsze 4 km Roboty betonowe: 1) Podkłady betonowe – beton C8/10 2) Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych 3) Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych 4) Szalunek tracony z blachy falistej 5) Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym – beton C20/25 6) Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym – beton C20/25 7) Betonowanie płyt stropowych zbrojonych – beton C20/25 8) Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych typ L-19 9) Posadzka betonowa – beton C12/15 10) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko gr. 20 mm 11) Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko zmiana grubości na 10 mm – dalsze 30 mm Zbrojenie: 1) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej: 1) Marka Ma-1L i Ma-1P 2) Dostawa i montaż konstrukcji szybu windowego Wykonywanie pokryć dachowych: 1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej- krokwie zwykłe 2) Blacha trapezowa kontr. aluzynk gr. 0,7 mm 3) Izolacje poziome – paroizolacja folia PE gr 0,2 cm 4) Izolacje poziome - welon szklany 120 g/m2 5) Wełna skalna np. Isover Dachterm gr.15-30 cm 6) Izolacje poziome - welon szklany 120 g/m2 x 2 7) Pokrycie dachów papa wierzchniego krycia 8) Pokrycia dachowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm 9) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 10) Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -rynny dachowe prostokątne 11) Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tytan-cynk - rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm 12) Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tytan-cynk - rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm Roboty izolacyjne – izolacja fundamentów 1) Izolacja asfaltowo-kauczukowa pozioma - pierwsza warstwa 2) Izolacja asfaltowo-kauczukowa pozioma - druga i następna warstwa 3) Izolacja asfaltowo-kauczukowa pionowa - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego- pierwsza warstwa 4) Izolacja asfaltowo-kauczukowa pionowa - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego- druga i następna warstwa 5) Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno – pierwsza warstwa 6) Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno – pierwsza warstwa 7) Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10,0 cm 8) Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej 9) Jednokrotne malowanie powierzchni betonowych farba do betonu Roboty izolacyjne – izolacja posadzek 1) Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej 2) Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych gr.10 cm w jednej warstwie 3) Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej Instalowanie ścianek działowych: 1) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym Instalowanie sufitów podwieszanych: 1) Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 2) Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia Roboty w zakresie stolarki budowlanej: 1) Drzwi aluminiowe profilowe, jednoskrzydłowe wykonane w systemie ALUPROF MB70 2) Okna aluminiowe EI60 Pokrywanie podłóg i ścian: 1) Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2) Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe antypoślizgowe 3) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym Roboty elewacyjne: 1) Dostawa i montaż przeszklenia podwójnego pionowego: - warstwa zewnętrzna szkła: Pilkington Profilit K 25/60/7 lub równoważna - warstwa wewnętrzna szkła: Pilkington Profilit K 25/60/7 Plus 1.7 lub równoważna - współczynnik przenikania ciepła dla szyb: U = 1,8 W/m2K - profile aluminiowe termoizolowane, malowane - silikon odporny na wpływy atmosferyczne Dow Corning 799 lub 791 T (w zależności od okresu montażu) lub równoważny 2) Dostawa i montaż obudowy ścian attyk z paneli aluminiowych + izolacja termiczna Instalacje mechaniczne: 1) Montaż i uruchomienie dźwigu osobowego, szpitalnego o napędzie elektrycznym, Q= 1600 kg bez maszynowni typ 3 G 2016 (dostawa inwestorska wg pkt. 3.1.) Roboty malarskie: 1) Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Roboty instalacyjne elektryczne: 2) Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3) Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr. do 29 mm odpowiednio uszczelnione ogniowo 4) Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 5) Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów 6) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabel YKY 5x25 7) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabel LgYżo 5x16 8) Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem przewód YDYżo 5x10 9) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe przewód YDYżo 5x6 10) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe przewód YDYżo 3x2,5 11) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewód YKYżo 3x1,5 12) Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 13) Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 14) Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 15) Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcja mocowana do podłoża przez przykręcenie- Rozdzielnica R-wind + kompletne wyposażenie 16) Rozłącznik bezpiecznikowy 160A wkładka topikowa 80A zabudowany w istniejącej rozdzielnicy 17) Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów 18) Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm 19) Szafka zamykana na klucz 20) Wyłączniki do sterowania oświetleniem 21) Łącznik schodowy, 10A, IP44 22) Gniazdo podwójne 230V, 16A 23) Nagrzewnica nie gorsza niż Pantera 12 kW 24) Oświetlenie w wiatrołapie windy - panel LED 25) Oświetlenie szybu 26) Oprawa świetlówkowa 2x18W, IP65 27) Doprowadzenie do wind analogowej, miejskiej linii telefonicznej wg dokumentacji Projektowej 28) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 29) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 30) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 31) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 z transp. Urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. - 70% robót ziemnych 2) Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych - 30% robót ziemnych 3) Umocnienie wykopów systemowe 4) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm – podsypka 5) Kanały z rur PVC kl. SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 6) Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamkniecie stożkiem betonowym 7) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm – osypka 8) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm – zasypka 9) Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśma ostrzegawcza z zatopionym drutem stalowym 10) Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głeb. do 1.5 m 11) Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej 12) Opłata za przyjecie ziemi na wysypisko 13) Próba wodna szczelności kanałów rurowych Rusztowania: 1) Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m + czas pracy rusztowań 2) Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 3) Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42416100-6

45313100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie powyższych zadań. Dla każdego z zadania odrębnie. Wartość wymaganej roboty - nie może być mniejsza niż 800 000,00 zł brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową tj. : - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 lat doświadczenia w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 lat doświadczenia w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. 1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w 1 000 000 zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych w pkt. 7.8.2) litera a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9.1) litera a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ stanowiąc jej integralną część. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Załączniki:

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ustawy PZP – przesłanki wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ustawy PZP – spełnianie warunków udziału

załącznik nr 4 do SIWZ – grupa kapitałowa

załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do udostępniania zasobów

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany (architektura)

załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany (instalacje elektryczne)

załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany (instalacje sanitarne)

załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany (konstrukcja)

załącznik nr 8 do SIWZ – projekt budowlany dwg

załącznik nr 9 do SIWZ – STWiOR

załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy

załącznik nr 11 do SIWZ – wzór gwarancji

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie nr 1

SIWZ do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalwat Dominika
(2018-10-05 11:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziaja Kamila
(2018-11-09 14:03:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki