Wrocław, dnia 31.08.2018 r.

Nr sprawy: 27/RBUD/DCZP/2018/P

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

„Remont pomieszczeń Oddziału I Całodobowego w  bud. G „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

 

data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2018-078-31 r.

numer ogłoszenia: 611457-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 02118481900000, ul. ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego  18 , 50226   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 66 212, e-mail mczarnecka@dczp.wroclaw.pl; mdziedzic@dczp.wroclaw.pl; lstefanik@dczp.wroclaw.pl, faks 71 77 66 200.
Adres strony internetowej (URL): www.dczp.ibip.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.dczp.ibip.wroc.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
https://platformazakupowa.pl/dczp_wroclaw


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Remont pomieszczeń Oddziału I Całodobowego w bud. G ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o.o."
Numer referencyjny: 27/RBUD/DCZP/2018/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Remont pomieszczeń Oddziału I Całodobowego w bud. G „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” Lokalizacja inwestycji: Wrocław, ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej tj.: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakres prac obejmuje: 1) rozbiórkę i demontaż ścian działowych, sufitów podwieszanych, zbędnych niehistorycznych drzwi z ościeżnicami i demontaż instalacji sanitarnych w wybranych pomieszczeniach (ze względu na zły stan techniczny lub zmianę funkcji pomieszczenia) 2) dwa przebicia drzwiowe przez ściany konstrukcyjne – wynikające z nowego układu komunikacji, usprawniającego drogi ewakuacyjne i funkcjonowanie wewnątrz oddziału, 3) przebudowę pomieszczeń sanitarnych z rozdzieleniem sanitariatów dla kobiet i mężczyzn, wydzieleniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i wydzieleniem łazienki dla pracowników, usytuowanej przed głównym wejściem na odział, 4) przebudowę sal chorych – zmniejszając liczbę pacjentów przypadających na pokój, rezygnację z sal zbiorowych (dla więcej niż 3 pacjentów), w tym stworzenie dwóch pokoi o podwyższonym standardzie (z niewielkimi aneksami higienicznymi), 5) wydzielenie pomieszczenia odpoczynku indywidualnego (klubu) przy przeniesionej świetlicy, 6) wymianę stolarki drzwiowej - niehistorycznej tej w złym stanie technicznym lub niespełniającej w wymaganym stopniu obowiązujących warunków przeciwpożarowych, 7) renowację istniejącej historycznej stolarki drzwiowej z bardzo dokładnym odtworzeniem detali i parametrów techniczno-wytrzymałościowych. Oznaczone na rysunkach drzwi orginalne mają wysoką wartość historyczną i estetyczną i muszą zostać zachowane. Zmianę kierunku otwierania dwuskrzydłowych drzwi Dr1 (można uzyskać przez przeniesienie zawiasów w symetrycznej ościeżnicy osadzonej na całej grubości ściany) 8) przeprowadzenie należytej konserwacji, zachowanej jeszcze drzwiowej stolarki zabytkowej należy powierzyć firmie mającej udokumentowane doświadczenie w renowacji stolarki historycznej, 9) wymianę i przebudowę wyeksploatowanej instalacji elektrycznej, 10) przebudowę i montaż nowej instalacji sanitarnej i wentylacyjnej. W tym należy zrealizować następujące roboty: W branży budowlanej: 1) demontaż drzwi i wykucie ościeżnic 2) demontaż obudów grzejników 3) demontaż sufitów podwieszanych 4) rozebranie ścianek działowych o grubościach 8 do14 cm 5) wykucie otworów drzwiowych w ściankach o grubości 10 do 14 cm 6) wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubych 7) wykonanie przesklepień nad otworami drzwiowymi z osadzeniem i obmurowaniem kształtowników stalowych 8) umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach i wypełnienie jej oczek zaprawą cementową 9) zamurowanie otworów w ścianach oraz wnęk cegłą lub bloczkami z gazobetonu 10) wymurowanie ścianek działowych prostych o grubości 1/2 cegły z cegły dziurawki 11) wymurowanie ścianki działowej łukowej o grubości 1/2 cegły z cegły ceramicznej pełnej lub bloczków gazobetonowych 12) osadzenie nadproży prefabrykowanych w ściankach murowanych 13) skucie tynków na ścianach wraz z oczyszczeniem ścian - szacunkowo do 50% powierzchni istniejących ścian 14) gruntowanie podłoży pod tynki preparatem zwiększającym przyczepność 15) montaż listew dylatacyjnych na ościeżnicach okiennych 16) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na nowych ścianach oraz w miejscach skutych 17) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianie łukowej 18) osadzenie drzwiczek i kratek w ścianach 19) wykonanie ścianek szkieletowych o grubości 10 cm z okładziną obustronną płytami gipsowo-włóknowymi na szkielecie metalowym podwójnym z wypełnieniem wełną mineralną 20) wykonanie obudów elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach metalowych 21) montaż sufitów podwieszanych modułowych z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm 22) montaż zasłon w boksach prysznicowych 23) montaż narożników z PVC w ościeżach drzwiowych i w otworach do przejść - w miejscach wyznaczonych przez Użytkownika 24) renowacja zabytkowych drzwi drewnianych 25) osadzenie ościeżnic drzwiowych wewnętrznych drewnianych regulowanych 26) osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych 27) osadzenie drzwi stalowych wewnętrznych o odporności ogniowej EI30 28) osadzenie drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych ze szkła hartowanego o odporności ogniowej EI30 29) osadzenie drzwi przesuwnych do łazienek 30) rozebranie posadzek i częściowo warstw podposadzkowych 31) ułożenie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej o grubości 3 do 5 cm 32) zazbrojenie siatką stalową warstw wyrównawczych 33) wykonanie warstw gruntujących pod posadzki epoksydowe 34) wykonanie posadzek epoksydowych wylewano-szpachlowych przeciwślizgowych o grubości 5-6 mm 35) osadzenie listew przypodłogowych z PVC w pomieszczeniach z posadzkami epoksydowymi 36) gruntowanie powierzchni pod półpłynną folię izolacyjną w sanitariatach 37) izolacja półpłynną folią izolacyjną w sanitariatach 38) osadzenie posadzek z płytek gresowych na zaprawie klejowej 39) osadzenie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej 40) wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego na ścianach 41) przygotowanie powierzchni do malowania na sufitach 42) gruntowanie pod uszczelnienie ścian półpłynną folią izolacyjną w sanitariatach 43) izolacja ścian pod płytki półpłynną folią izolacyjną w sanitariatach 44) licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej 45) osadzenie listew wykończeniowych z PVC na licowanych ścianach 46) wypełnienie szczelin dylatacyjnych między płytami gipsowo-kartonowymi a tynkiem masą akrylową 47) dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą emulsyjną akrylową sufitów i ścian 48) dwukrotne malowanie farbą ftalową lamperii w pomieszczeniach komunikacyjnych do wysokości 1,5 m 49) dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników 50) dwukrotne malowanie farbą ftalową rurociągów 51) dwukrotne malowanie farbą ftalową kratek, drzwiczek itp. elementów o powierzchni do 0,1 m2. 52) dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 53) inne niezbędne roboty jako pomocnicze do wyżej wymienionych W branży instalacji elektrycznych: Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności: 1) Zasilanie i rozdział energii •  montaż rozdzielnic elektrycznych lokalnych (z wyposażeniem), • trasy kablowe, • okablowanie, • wykonanie pomiarów, 2) Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego • montaż opraw oświetlenia podstawowego; • montaż opraw oświetlenia awaryjnego; • montaż łączników, • okablowanie, • wykonanie pomiarów, 3) Instalacja gniazd, siły i sterowania • montaż gniazd 1-fazowych, • montaż gniazd 3-fazowych, • montaż zestawów gniazd PEL, • zasilanie urządzeń HVAC, • zasilanie urządzeń elektrycznych niskoprądowych, • wykonanie wypustów kablowych 1f • wykonanie wypustów kablowych 3f • trasy kablowe • okablowanie • wykonanie pomiarów, 4) Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa • montaż zwodów pionowych niskich (ochrona urządzeń na dachu), • montaż siatki zwodów poziomych (ochrona urządzeń na dachu), • montaż lokalnych szyn wyrównawczych, • wykonanie pomiarów. 5) Trasy kablowe • montaż koryt kablowych, • montaż konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych, • układanie kabli w rurach osłonowych, • montaż kabli podtynkowo, • montaż kabli na uchwytach E90, • wykonane zabezpieczeń p.poż. 6) Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru • montaż czujek dymu, ROP, • montaż modułów przekaźnikowych, • okablowanie, • wykonanie pomiarów, testów, uruchomienie systemu, • przeszkolenie pracowników, 7) Instalacja kontroli dostępu • montaż kontrolerów drzwiowych (kontrola jedno- i dwustronna), • montaż czytników kart, • montaż przycisków wyjścia, • montaż przycisków wyjścia awaryjnego, • montaż elektrozaczepów, • montaż kontraktonów, • okablowanie, • wykonanie pomiarów, testów, • uruchomienie systemu, • przeszkolenie pracowników. 8) Instalacja telewizji dozorowej • montaż serwera wideo • montaż switch’ów • montaż monitorów • montaż kamer wewnętrznych, • wykonanie pomiarów, testów, • uruchomienie systemu, • przeszkolenie pracowników. 9) Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego • montaż szafy IDF (kompletne), • montaż urządzeń aktywnych, • montaż punków dostępowych wi-fi, • montaż gniazd RJ45, • okablowanie poziome i pionowe • wykonanie pomiarów, testów, • programowanie, • uruchomienie systemu, • przeszkolenie pracowników W branży instalacji sanitarnych: Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną: 1) Instalacja wentylacji mechanicznej • montaż wentylatora kanałowego o wydajności Q=810 m3/h; • montaż wentylatora kanałowego o wydajności Q=450 m3/h; • montaż wentylatora kanałowego o wydajności Q=100 m3/h; • montaż wentylatora kanałowego o wydajności Q=30 m3/h; • montaż nawietrzaków okiennych; • montaż kanałów i kształtek okrągłych typu Spiro wraz z osprzętem; • montaż tłumików akustycznych; • montaż anemostatów wywiewnych • montaż wyrzutni powietrza; • wykonanie prób szczelności; • wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji; 2) Instalacja centralnego ogrzewania. • demontaż istniejących grzejników oraz instalacji c.o.; • wykonanie włączeń do istniejących pionów c.o.; • montaż rurociągów c.o. z rur wielowarstwowych PE-RT w systemie zaciskowym; • montaż grzejników stalowych płytowych wraz z osprzętem (odpowietrzniki, głowice termostatyczne); • montaż grzejników drabinkowych wraz z osprzętem (odpowietrzniki, głowice termostatyczne); • wykonanie prób szczelności; • montaż izolacji termicznej; • wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o.; 3) Instalacja wody zimnej, ciepłej i c.w.u. • demontaż istniejącej instalacji wody wraz z armaturą; • wykonanie włączeń do istniejącej instalacji wody; • montaż rurociągów wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-RT łączonych w systemie zaciskowym; • wykonanie prób szczelności; • montaż izolacji termicznej z pianki PE; • montaż baterii umywalkowych i natryskowych; • montaż zaworów czerpalnych; 4) Instalacja kanalizacji sanitarnej. • demontaż istniejących przyborów sanitarnych (umywalki, miski ustępowe, wanny, natryski) wraz podejściami kanalizacyjnymi; • wykonanie włączeń do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej; • montaż podejść kanalizacyjnych z rur kielichowych z uszczelką gumową PVC klasy N; • montaż umywalek, zlewów, pisuarów, muszli ustępowych, brodzików natryskowych; • montaż wpustów podłogowych; • wykonanie prób szczelności;

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

9

     


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie powyższych zadań. Dla każdego z zadania odrębnie. Wartość wymaganej roboty - nie może być mniejsza niż wartość oferty brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową tj. : Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych w punkcie 7.8 siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych w punkcie 7.8 siwz. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. 1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto. 3) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych w pkt. 7.8.2) litera a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9.1) litera a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.9.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ stanowiąc jej integralną część. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

 

Załączniki:

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ustawy PZP – przesłanki wykluczenia

załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ustawy PZP – spełnianie warunków udziału

załącznik nr 4 do SIWZ – grupa kapitałowa

załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do udostępniania zasobów

załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

załącznik nr 8a do SIWZ – STWiOR roboty budowlane

załącznik nr 8b do SIWZ – STWiOR roboty sanitarne

załącznik nr 8c do SIWZ – STWiOR elektryka

załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

załącznik nr 10 do SIWZ wzór gwarancji

załącznik nr 11a do SIWZ – projekt wykonawczy branży sanitarnej

Rysunek 1 dwg

Rysunek 1 pdf

załącznik nr 11b do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

Rysunek 1 dwg

Rysunek 1 pdf

Rysunek 2 dwg

Rysunek 2 pdf

Rysunek 3 dwg

Rysunek 3 pdf

Rysunek 4 dwg

Rysunek 4 pdf

Rysunek 5 dwg

Rysunek 5 pdf

Rysunek 6 dwg

Rysunek 6 pdf

Rysunek 7 dwg

Rysunek 7 pdf

Rysunek 8 dwg

Rysunek 8 pdf

Rysunek 9 dwg

Rysunek 9 pdf

Rysunek 10 dwg

Rysunek 10 pdf

Rysunek 11 dwg

Rysunek 11 pdf

załącznik nr 11c do SIWZ – projekt wykonawczy ogólnobudowlany

Rysunek 1 pdf

Rysunek 2 pdf

Rysunek 3 pdf

Rysunek 4 pdf

Rysunek 5 pdf

załącznik nr 12a do SIWZ – przedmiar robót branży sanitarnej

załącznik nr 12b do SIWZ – przedmiar robót instalacji elektrycznej

załącznik nr 12c do SIWZ – przedmiar robót ogólnobudowlany

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie

Ogłoszenie o Wyborze Oferenta

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalwat Dominika
(2018-08-31 13:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalwat Dominika
(2018-10-05 14:33:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki