Wrocław, dnia 27.05.2016 r.

Nr sprawy: 19/LEKI/DCZP/2016/P

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

 

data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.05.2016r.

numer ogłoszenia: 59155 – 2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o., ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 77 66 212, faks 71 77 66 200.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). 3. Dopuszcza się inną wielkość opakowania jednostkowego niż podana przez Zamawiającego w kolumnie 6 Formularza cenowego - wymagane jest wówczas wypełnienie kolumny 16 przedmiotowego załącznika. 4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Wymagany minimalny termin ważności produktów - 12 miesięcy liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego dostarczone produkty mogą posiadać termin ważności krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 6. Realizacja dostaw w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia dyspozycji. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej 8- godzinnej realizacji dostaw interwencyjnych, o ile zaistnieje taka potrzeba. 8. W kolumnie 3 załącznika nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę handlową oferowanego produktu tożsamą z nazwą produktu użytą (podaną) w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Dla opisanej w kolumnie 5 załącznika nr 2 do SIWZ postaci farmaceutycznej Zamawiający dopuszcza zamienne zaoferowanie: -tabletek, tabletek powlekanych, tabletek drażowanych, drażetek, kapsułek, kapsułek twardych, kapsułek miękkich, kapsułek elastycznych itp. -ampułek, fiolek, ampułkostrzykawek, wlewów, worków, pojemników, opakowań, butelek, flakonów, automatycznych wstrzykiwaczy itp. -tabletek (powlekanych) o kontrolowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o modyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletek (powlekanych) o przedłużonym działaniu itp. -tabletek dopochwowych, globulek dopochwowych, globulek, kapsułek dopochwowych itp. -czopków, czopków doodbytniczych itp. -zawiesiny do nebulizacji, roztworu do nebulizacji. 10. Użyte przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ określenie opakowanie należy rozumieć jako: flakon, fiolka, butelka, pojemnik itp. 11. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 17 do każdego zaoferowanego produktu leczniczego, jaki obowiązuje rodzaj ceny : urzędowa /U/, rynkowa /R/-waloryzacja wg GUS, produkty z importu /W/-zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut. 12. W przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestania produkcji Wykonawca jest zobowiązany do wyceny asortymentu oraz wpisania w kolumnie 18 adnotacji o braku dostępności. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu, artykułu z inną wielkością opakowania jednostkowego niż podana w kolumnie 6 załącznika nr 2 do SIWZ. Wymagane jest wówczas wpisanie oferowanej wielkości opakowania do kolumny 16 W takim przypadku do porównania cenowego ofert, Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie 16 przeliczoną ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Dokładny termin na realizację reklamacji Wykonawca przedstawi w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 15. Wymagany termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury ze specyfikacją dostarczonych produktów. 16. Transport (warunki dostawy do Zamawiającego) przedmiotu zamówienia musi spełniać wymagania określone przez producenta i odbywać się zgodnie z praktyką dystrybucyjną opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 19. Wykonawca dostarczać będzie wraz z przedmiotem zamówienia (z każdą partią każdego produktu) ulotkę w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o produkcie, w tym o sposobie jego magazynowania i przechowywania. 20. Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.68.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie złożonego dokumentu poświadczającego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 97
 • 2. termin realizacji reklamacji - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dczp.wroclaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o. o. z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław, Dział Zamówień, Infrastruktury i Logistyki, bud A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o. o. z siedzibą ul. Wybrzeże J. C Korzeniowskiego 18 50-226 Wrocław, Sekretariat, budynek G.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

         załącznik nr 2 do SIWZ – formularze cenowe 

         załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp

         załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

         załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

         Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

        Wyjaśnienie nr 1

        załącznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy- do wyjaśnienia nr 1

       Zmiana treści SIWZ

       załącznik nr 2 do SIWZ - formularze cenowe - zmiana

      Ogłoszenie o wyborze oferenta

Wytworzył:
Udostępnił:
Zachilska Maria
(2016-05-27 09:52:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziaja Kamila
(2018-02-01 10:26:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki