Nr postępowania: 26 / DRUK/DCZP/2013/P                                                                                                                                                    Wrocław, dnia 10.02.2014r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473), „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

sukcesywną dostawę druków dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem

data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.02.2014r., numer ogłoszenia: 25761 - 2014

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY :

 „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,

NIP: 895-196-51-26; REGON: 021184819

tel. 71/77 66 200 lub 71/77 66 212; fax.519 134 307 lub 71/77 66 200; e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl; www.dczp.wroclaw.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa druków dla jednostek organizacyjnych „DCZP” sp. z o.o. w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych druków.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy – załącznik nr 2 (2.1.1-2.3) do SIWZ - do pobrania na stronie www.dczp.wroclaw.pl
 3. Wykonawca zobowiązuje się, aby oferowane druki spełniały parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w Formularzu cenowym– załącznik nr 2 ( 2.1.1-2.3) do SIWZ – do pobrania na  stronie www.dczp.wroclaw.pl.
 4. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień) przedmiotu zamówienia obejmuje:

22000000-0  druki i produkty pochodne

 1. Szczegółowy zakres obowiązków stron został ujęty w projekcie umowy stanowiący załączniki nr 5 do SIWZ.

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej: www.dczp.wroclaw.pl, lub na wniosek wykonawcy w siedzibie zamawiającego w Dziale Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych w godz. od 8.00 do 14.00

Koszt  SIWZ – 20 zł – płatne w kasie „DCZP” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C -Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław lub za zaliczeniem pocztowym + opłata pocztowa
 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE  OFERT CZĘŚCIOWYCH : 3 zadania

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od daty podpisania umowy: 36 miesięcy

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1.    nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie pkt 1  ppkt 1) , 3) i 4) ( j.w.)  Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ- do pobrania na  stronie www.dczp.wroclaw.pl.

W zakresie pkt 1 ppkt 2) (j.w.)  Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w zakresie powyższego zadania.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu zasady „spełnia – nie spełnia”.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości :

        dla zadania nr 1:    1774,00 z

dla zadania nr 2 :     130,00 zł

dla zadania nr 3 :       22,00 zł

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,  ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,  Budynek „G”, Sekretariat
do  18.02.2014r., do godz.10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od terminu ostatecznego otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr do SIWZ- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie

Załącznik nr 4  do SIWZ- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie-grupa kapitałowa

Wzory druków nr 1( F)

Wzory druków nr 2 ( J )

Wzory druków nr 3 ( K)

Wzory druków nr 4 ( L )

Wzory druków nr 5 ( M)

Wzory druków nr 6 ( MW)

Wzory druków nr 7 ( P)

Wzory druków nr 8 ( S)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Martyniak Bożena
(2014-02-10 10:06:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyniak Bożena
(2014-02-10 10:34:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki