Wrocław, dnia 25.04.2013r.
Nr sprawy:  9/REMG/DCZP/2013/P

           

OGŁOSZENIE

 

O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na

ROBOTY BUDOWLANE:

„REMONT BUDYNKU „G”  I  „N”  „DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO” SP. Z O.O

 

ZAMAWIAJĄCY:

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ogłasza zamówienie na  roboty budowlane:  „remont budynków „N” i „G”, stanowiących własność Zamawiającego, posadowionych / zlokalizowanych na nieruchomości Zamawiającego położonej we Wrocławiu pomiędzy ulicami: Wybrzeże  J. C-Korzeniowskiego, Władysława Reymonta,  Józefa  Ignacego Kraszewskiego i Emila Zegadłowicza, w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer ogłoszenia: 164948-2013 z dnia 25.04.2013r

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej: www.dczp.wroclaw.pl, lub na wniosek Wykonawcy w siedzibie zamawiającego w Dziale Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych w godz. od 8.00 do 14.00
Koszt  SIWZ – 20 zł – płatne w kasie „DCZP” sp. z o. o.

ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

lub za zaliczeniem pocztowym + opłata pocztowa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem  zamówienia jest remont budynków „N” i „G” stanowiących własność Zamawiającego, posadowionych/zlokalizowanych na nieruchomości Zamawiającego położonej we Wrocławiu pomiędzy ulicami: Wybrzeże  J. C-Korzeniowskiego, Władysława Reymonta,  Józefa  Ignacego Kraszewskiego i Emila Zegadłowicza:

 

 DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH :  8 ( na osiem zadań)

Zadanie nr 1: Dostawa i wymiana okien  i parapetów wewnętrznych w budynku „N” oraz uzupełnienie parapetów zewnętrznych.

Zadanie nr 2: Remont dachu  papowego  budynku „N”.

Zadanie nr 3: Prace remontowe na oddziale VI  w budynku  „G”.

Zadanie nr 4: Renowacja trzech drzwi wejściowych w budynku  „G”  wraz z nadświetlami  i  kratami, w tym : 2 drzwi wejściowych do bocznych klatek schodowych wschodniej i zachodniej „C” i „D” oraz drzwi wejściowych głównych.

Zadanie nr 5: Dostawa drzwi wejściowych , bocznych, dwuskrzydłowych,  w budynku „G” (część  zachodnia budynku) , identycznych jak istniejące  i wymiana dotychczas istniejących na nowo dostarczone

Zadanie nr 6: Modernizacja dwóch klatek schodowych: wschodniej i zachodniej w budynku „G” wraz   z jego pięcioma kondygnacjami.

Zadanie nr 7: Malowanie holu wejścia głównego w budynku „G”.

Zadanie nr 8: Dostawa i wymiana stolarki drewnianej okiennej (okien, parapetów wewnętrznych oraz uzupełnienie parapetów zewnętrznych ) w budynku  „G”.

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  zamówienia w okresie: 

 1. Zadanie nr 1:   od   27.05.2013r                do 31.08.2013r
 2. Zadanie nr 2:   od   31.08.2013r                do 30.09.2013r
 3. Zadanie nr 3:   od   15.08.2013r                do 15.09.2013r
 4. Zadanie nr 4:   od   30.06.2013r                do 23.09.2013r
 5. Zadanie nr 5:   od   31.07.2013r                do 15.09.2013r
 6. Zadanie nr 6:   od   27.05.2013r                do 31.08.2013r               
 7. Zadanie nr 7:   od   30.09.2013r                do 31.10.2013r
 8. Zadanie nr 8:   od  27.05.2013r                 do 15.11.2013r

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1.    nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający wymaga złożenie wadium w wysokości :

 1. dla zadania nr 1 w wysokości:  1 550,00 PLN
 2. dla zadania nr 2 w wysokości:  1 100,00 PLN
 3. dla zadania nr 3 w wysokości:  1 500,00 PLN
 4. dla zadania nr 4 w wysokości:  1 200,00 PLN
 5. dla zadania nr 5 w wysokości:     280,00 PLN
 6. dla zadania nr 6 w wysokości:  2 000,00 PLN
 7. dla zadania nr 7 w wysokości:     130,00 PLN
 8. dla zadania nr 8 w wysokości: 38 400,00 PLN

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.

ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, Sekretariat
 do 17.05.2013r., do godz. 10:00
 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.

 ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, Dział Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych, Budynek A, IIp, pokój 1
17.05.2013r., godz. 11:00

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od terminu ostatecznego  otwarcia ofert

Załączniki:

 

ZMIANA  Załącznika nr 2 do SIWZ- formularz cenowy ( do zadania nr 8)

 

SIWZ

Załącznik nr 1do SIWZ- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie

Załącznik nr 4.1.do SIWZ- wzór umowy do zadania nr 1

Załącznik nr 4.2. do SIWZ– wzór umowy do zadania nr 2

Załącznik nr 4.3. do SIWZ – wzór umowy do zadania nr 3

Załącznik nr 4.4. do SIWZ – wzór umowy do zadania nr 4

Załącznik nr 4.5. do SIWZ – wzór umowy do zadania nr 5

Załącznik nr 4.6. do SIWZ – wzór umowy do zadania nr 6

Załącznik nr 4.7. do SIWZ – wzór umowy do zadania nr 7

Załącznik nr 4.8. do SIWZ– wzór umowy do zadania nr 8

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - wykaz robót dla zadań 1,2,3, 6,7,8

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - wykaz usług do zadań 4,5,

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Odpowiedzi na zadane Pytania nr 1

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Martyniak Bożena
(2013-04-25 12:04:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Martyniak Bożena
(2013-05-07 10:57:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki