19a/LEKI/DCZP/2024/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
Dostawy
19a/LEKI/DCZP/2024/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021184819
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-226
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 071 75 75 970
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dczp.wroclaw.pl lub przetargi@dczp.wroclaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dczp.wroclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leczniczą
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
19a/LEKI/DCZP/2024/P Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby
„Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb448650-28ad-11ef-a458-c2a7c3d67e03
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00366250
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: ttps://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty możliwe jest przez
Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na platformie
zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami
wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest
podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Złożenie
oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez
Wykonawców nie posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców
niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Złożenie
oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na platformie zakupowej oraz przez
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Wykonawców nie posiadających konta na platformie zakupowej. W celu założenia konta na Platformie
Zakupowej należy wybrać przycisk „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować
zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców
niezalogowanych, w celu złożenia oferty, niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane
będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy, nieobowiązkowo nr telefonu.
• Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie
zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem
terminu otwarcia ofert.
12.8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
3) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
12.9. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy
maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.
12.10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” (znajdującej
się na dole strony) oraz uznaje go za wiążący.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 19a/LEKI/DCZP/2024/P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–
Formularzu cenowym
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach
„prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego
Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości
bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
Przedmiotem zamówienia w ramach “prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z
o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi
zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach
zamówienia podstawowego.
Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach “prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin reklaamacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–
Formularzu cenowym
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie
większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.24. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego
zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.25. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na
zasadach zamówienia podstawowego.
4.26. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
kolumnie „ilość prawo opcji”.
4.27. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem
Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli
określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez
podpisanie umowy.
4.28. Zamawiający może z „prawa opcji” korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt. 4.27
SWZ z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do dnia 30.06.2025 r., Wykonawca będzie
obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie
uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma e-mailowa) pod
rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z
„prawa opcji” nie wymaga aneksowania zawartej umowy. Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, wygasa
po upływie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji; w przypadku braku
zgody Zamawiający nie zachowuje prawa do naliczania kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcyjnego,
którego brak zgody dotyczy.
4.29. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „prawa opcji” Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na
warunkach określonych w SWZ i zawartej umowie.
4.30. Bez względu na to, w jakim zakresie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach skorzystania przez
Zamawiającego z „prawa opcji”, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zrealizowanej części
zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin reklamacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ.
Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–
Formularzu cenowym
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach „prawa opcji” będzie nie
większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.24. Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości bieżącego
zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
4.25. Przedmiotem zamówienia w ramach „prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów
medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.” w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewnia załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na
zasadach zamówienia podstawowego.
4.26. Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach „prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy w
kolumnie „ilość prawo opcji”.
4.27. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem
Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli
określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez
podpisanie umowy.
4.28. Zamawiający może z „prawa opcji” korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w pkt. 4.27
SWZ z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do dnia 30.06.2025 r., Wykonawca będzie
obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich skuteczność będzie
uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym również forma e-mailowa) pod
rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z
„prawa opcji” nie wymaga aneksowania zawartej umowy. Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, wygasa
po upływie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji; w przypadku braku
zgody Zamawiający nie zachowuje prawa do naliczania kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcyjnego,
którego brak zgody dotyczy.
4.29. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „prawa opcji” Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na
warunkach określonych w SWZ i zawartej umowie.
4.30. Bez względu na to, w jakim zakresie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach skorzystania przez
Zamawiającego z „prawa opcji”, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zrealizowanej części
zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin reklaamacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobówmedycznych do apteki szpitalnej na
potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”sp. z o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca
musi zapewnić załadunek,
transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych.
Warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy będący załącznikiem
nr 7 do SWZ. Adres dostawy: Wrocław, ul. Korzeniowskiego 18; 50-226 Wrocław – Apteka Szpitalna Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ–Formularzu cenowym
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji”. Wartość zamówienia w ramach
„prawa opcji” będzie nie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego
Decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający uzależnia od wielkości
bieżącego zapotrzebowania na leki objęte zamówieniem.
Przedmiotem zamówienia w ramach “prawa opcji” jest: „Sukcesywna dostawa produktów
leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z
o.o.” w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi
zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych produktów leczniczych na zasadach
zamówienia podstawowego.
Łączną szacunkową ilość zamówienia w ramach “prawa opcji” określa załącznik nr 2 do SWZ –
formularz cenowy w kolumnie „ilość prawo opcji”.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – 60 % ,
2) Termin reklamacji – 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin reklamacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego wykonawcy, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącego Wykonawcy w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczącego braku zalegania opłacania
podatków i opłat w stosunku do właściwego naczelnika Urzędu skarbowego lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
7.5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 30.000,00 zł z uwzględnieniem ryzyk obejmujących szkody majątkowe.
7.6. Posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
7.7. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
7.8. Wykluczenie Wykonawcy następuje na zasadach określonych w art. 111 ustawy Pz
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ.
8.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp -
Załącznik nr 3 do SWZ
8.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca jest obowiązany aktualizować
przedmiotowe oświadczenie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.
8.4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
1) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
2) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
8.5. Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
8.6. Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
30.000,00 zł z uwzględnieniem ryzyk obejmujących szkody majątkowe zdolności technicznej lub zawodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne
na dzień składania
ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SWZ.
8.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp -
Załącznik nr 3 do SWZ
8.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym wykonawca jest obowiązany aktualizować
przedmiotowe oświadczenie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.
8.4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
1) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
2) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
8.5. Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
8.6. Aktualny na dzień składania ofert dokument poświadczający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
30.000,00 zł z uwzględnieniem ryzyk obejmujących szkody majątkowe zdolności technicznej lub zawodowe.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej
podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie
dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
9.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów
wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
9.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
9.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
9.7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-21 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00366250/01 z dnia 2024-06-14
2024-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

 

załączniki:

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie z art. 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 3 do umowy - Reklamacja

Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenie z art  125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału

Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ - grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów

Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie z art  7 ust  1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o rezultacie postępowania

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lotka Anna
(2024-06-14 10:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Lotka Anna
(2024-06-21 13:51:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki