Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dczp.wroclaw.pl

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dczp.wroclaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jurowaty.
 • E-mail: informatyk@dczp.wroclaw.pl
 • Telefon: 519617351

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.
 • Adres: Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
 • Telefon: 519617418

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna:

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. zlokalizowane jest w 6 budynkach, oznaczonych literami: G,A,N,M,U,P.

Podmiot dysponuje dwoma wejściami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych:

 • od strony Izby Przyjęć (od ul. I. Kraszewskiego) – poprzez podjazd dla karetek;
 • przez wejście od strony Wybrzeża J.C.Korzeniowskiego (Portiernia).

Budynek G (wielokondygnacyjny):

 • Izba Przyjęć;
 • Oddział Psychiatryczny Całodobowy CZP;
 • Oddział II Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział III Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział IV Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział V Psychiatryczny Całodobowy;
 • Oddział VI Psychiatryczny Całodobowy;
 • Rzecznik Praw Pacjenta;
 • Ruch Chorych;
 • Pracownia EKG/EEG;
 • Administracja/Sekretariat:
  • wejście od strony Izby Przyjęć (od ul. I. Kraszewskiego) – poprzez podjazd dla karetek oraz wejście od strony ogrodu, z poziomu 0;
  • w budynku znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

Budynek A (wielokondygnacyjny):

 • Oddział I Psychiatryczny Dzienny;
 • Oddział II Psychiatryczny dzienny z Pododdziałem II Dziennym Psychogeriatrycznym;
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic;
 • Dział Zamówień Infrastruktury i Logistyk.

komunikacja pozioma:

 • korytarze na jednym poziomie;
 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku;
 • brak podjazdu;
 • brak windy w budynku.

Budynek N (budynek 2- poziomowy):

 • Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego;
 • komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie;
 • wejście do budynku z poziomu 0;
 • rejestracja oraz gabinety na poziomie 0;
 • komunikacja pozioma:
  • bariera w postaci schodów wejścia na piętro do kilku gabinetów.

Budynek M (1 Piętro):

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień;
 • Przychodnia Leczenia Uzależnień;
 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
 • komunikacja pozioma:
  • korytarz na jednym poziomie,
   bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku,
  • brak podjazdu;
  • brak windy w budynku.

Budynek U (wielokondygnacyjny):

 • Oddział leczenia Zespołów Abstynencyjnych;
 • Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych;
 • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień.
 • komunikacja pozioma:
  • możliwość wejścia z poziomu 0 ;
  • w budynku znajduje się winda;
  • przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).

Budynek P (2 kondygnacyjny: piętro i piwnica)

 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny CZP;
 • Oddział Dzienny CZP;
 • bariera w postaci schodów przed wejściem do budynku;
 • komunikacja pozioma:
  • korytarze na jednym poziomie;
  • brak podjazdu;
  • brak windy w budynku.

Na terenie Szpitala brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza;
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem;
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.
Wytworzył:
(2020-10-30)
Udostępnił:
Lotka Anna
(2020-10-30 10:23:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jurowaty Tomasz
(2023-03-28 08:56:53)